NLT Hordaland

Sjukdomsavløysing

Vert du sjukmeld kan du ha rett på inntil 1670,- kroner dagen. Du må ha næringsinntekt på garden. Dersom begge ektefellene har arbeid på bruket er det svært viktig at det vert ført næringsinntekt på kvar. På den måten får begge rett til sjukepengar.

Dersom du er bonde, og vert sjukmeld fins det gode ordningar. For medlemene ordnar me med alt papirarbeidet og søkjer om refusjon. Du vert rekna som medlem i NLT Hordaland dersom du nyttar oss aktivt til utlønning. Avhengig av produksjonen har ein rett på ein viss sum for dagen 7 dagar i veka til å dekkja lønsutgifter. Dette gjeld frå fyrste dag. For 2021 er maksimalsatsen kr. 1670,- pr dag. Det er dyretal den dagen du vert sjukemeldt som er avgjerande for kor mykje du får dekka, og det er ferie- og fritidstilskotet som gjev grunnlaget.

Avløysartilskot

Ferie og fritid for husdyrprodusentar

Veksthusareal for veksthusprodusentar Maksimalt tilskot til sjukdomsavløysing pr. dag
kr. 5 000-12000 285-714 kvm kr. 567,-
kr. 12 001-18 000 715-1071 kvm kr. 824,-
kr. 18 001-24 000 1072-1429 kvm kr. 1103,-
kr. 24 001-30 000 1430-1786 kvm kr. 1381,-
kr. 30 001- 1786kvm – kr. 1670,-

Bønder som driv planteproduksjon på friland, og birøktarar har også rett til sjukdomsavløysing i vekstsesongen.

Frå og med dag 17 går du over på sjukepengar som vert utrekna etter næringsinntekta. Vert du sjukemeldt over 16 dagar må du sjølv sørge for å sende inntektsopplysningsskjema til NAV snarast mogleg. Link til skjema ligg nederst på sida her.

NB! Frå det utrekna tilskottet skal det trekkjast, pensjon, løn, sjukepengar og evt. tapt arbeidsfortenester som du
får dekka av arbeidsgjevar eller på annan måte. 

Me ordnar alt papirarbeidet for deg når det kjem til utlønning og søknad av refusjon.

Alt du må gjere er å sende dette til oss:
-Sjukemelding del C. Del D sender du til NAV. Alle må søka sjukepengar hos NAV frå og med dag 17.
-Kopi av sjølvmeldinga.
-Kopi av lønslipp, dersom du har lønsinntekt i annan jobb utanfor garden.
-Kopi av utbetaling av sjukepengar frå NAV, der dagsatsen syner.
-Gjeld søknaden avløysing i samband med fødsel skal fødselsattest leggjast ved.
-Søknaden vert no sendt i altinn, og de må derfor gje oss tilgang til søknadsskjemaet der. Korleis det blir gjort kan du lesa ved å trykkja her: Legg til rolle i Altinn for sjukdomsavløysing
Ring dersom noko er uklart.

Her finn du inntektsskjema

Her kan du lesa meir om inntektsskjemaet som du må fylle ut(NAV).