NLT Hordaland

Bruk elektroniske timelister!

NLT Hordaland tek no spranget inn i det papirlause samfunnet. Med ein link til eit webbasert program kan arbeidstakaren leggja inn timane sine direkte, og oppdragsgjevaren/bonden kan kontrollera på nett.

– Me har no teke i bruk eit nytt datasystem som heiter WebTemp. Det gjer oss i stand til å ha mykje betre oversyn over avløysarar og andre arbeidstakarar, og totalt nermar det seg etterkvart 1200 i talet. Eit anna stort framsteg er at det no er mogeleg for arbeidstakaren å leggja inn timane sine elektronisk. Det einaste dei treng er eit passord og ei datamaskin. Linken til området dei skal inn på får dei hjå oss, og så er me i gang, fortel dagleg leiar Gjermund Stuve.

  Oppskrifta er som fylgjer:
Send ein epost til rekrutteringsansvarleg
Vidar Torsvik på vidar@avloysing.no
Der opplyser du om:

Namn, adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse.

Så sender me deg ein link, eitt passord og ei lettfatta rettleiing.
Dersom du også sender oss namnet og epostadressa til bonden/oppdragsgjevaren, vert den endå meir effektivt. Då kan me senda melding til han om at det ligg timelister til godkjenning.

Dagleg leiar Gjermund Stuve markerar overgangen
til den nye kvardagen med symbolsk å sleppa ei
papir-timeliste i bosskorga.
Velkomen til 2012 og… 
LUKKE TIL!!